Home

In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van deze website en op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Contactgegevens

Hans Anders België bvba is onderdeel van de Hans Anders Retail Group B.V. De eerstgenoemde vennootschap wordt hierna “Hans Anders” genoemd. Hans Anders staat ingeschreven met het ondernemingsnummer BE0879.138.021.
Hans Anders is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die in deze privacyverklaring wordt beschreven. Onze contactgegevens zijn:

Hans Anders België bvba
Runkstersteenweg 247 B/2.01
B-3500 Hasselt
privacy@hansanders.be

Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u ons per e-mail of per post bereiken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In het kader van deze verwerking verzamelen en slaan wij diverse persoonsgegevens van u op. Hieronder hebben wij opgesomd welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken.

 • Aanspreking
 • Volledige naam
 • Geboortedatum
 • Adres en woonplaats gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Loopbaangegevens indien u een Curriculum Vitae aan ons hebt verstrekt

Bewaartermijn 

Uw persoonsgegevens bewaren wij ten hoogste tot vierentwintig maanden na beëindiging van de sollicitatieprocedure, tenzij u toestemming hebt gegeven om uw gegevens langer te bewaren. In het laatste geval bewaren wij uw gegevens niet langer dan drie jaar, tenzij u na deze periode opnieuw toestemming geeft.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Werving en selectie

Bij deze verwerking wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de voorbereiding van het aangaan van een arbeidsovereenkomst of op basis van uw toestemming zoals hiervoor onder het hoofdstuk ‘bewaartermijn’ omschreven. Indien wij uw gegevens verwerken op de grondslag toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door het verzenden van een verzoek daartoe per e-mail naar privacy@hansanders.be.

Delen van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van derde partijen die ons ondersteunen bij werving en selectieproces en om die reden worden uw persoonsgegevens met deze derde partijen gedeeld. Uiteraard maken wij met deze partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Zo werken wij samen met ICT dienstverleners die onze systemen onderhouden of hostingdiensten leveren.

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden.

Ook behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

Doorgifte van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan partijen die zich bevinden in landen buiten de EU/EER (‘derde landen’) of aan internationale organisaties.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens: 

 • het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek u mede te delen of over u persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens.
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen als deze onjuist dan wel onvolledig zijn.
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten te verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke persoonlijke omstandigheden.
 • het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien er sprake is dat de verwerking van uw persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés plaatsvindt op grond van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.

Ter uitoefening van uw rechten kunt u een e-mail sturen naar privacy@hansanders.be of een brief naar Hans Anders, t.a.v. de Data Protection Manager, Runkstersteenweg 247 B/2.01, 3500 Hasselt.

Voor verificatiedoeleinden kunnen we u om bewijs van uw identiteit vragen. We streven ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren.

Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving. In België is de Gegevensbeschermingsautoriteit aangewezen als toezichthoudende autoriteit. Meer informatie kunt u vinden op de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijzingen van deze privacyverklaring

We houden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te wijzigen. We raden u aan om regelmatig te controleren of deze privacyverklaring is gewijzigd. In voorkomende gevallen zullen we u via de daarvoor geschikte communicatiekanalen op de hoogte stellen over eventuele wijzigingen. Onderaan deze privacyverklaring kunt u zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 19 augustus 2019

Benieuwd wat ons nog meer anders maakt?